top of page

REGULAMIN APLIKACJI

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa szczegółowe zasady działania i korzystania z Platformy oraz zasady sprzedaży Produktów przez Dostawców za pośrednictwem Platformy prowadzonej przez tarcho foods ltd sp zoo („Usługodawca”).

DEFINICJE

Aplikacja – aplikacja mobilna thc app (tres hermanos chicken) stanowiąca część Platformy przeznaczona dla Członków i Użytkowników niebędących Dostawcami.
Avatar – wirtualny wizerunek Użytkownika na Platformie, którego wyboru Użytkownik może dokonać podczas rejestracji Konta Członka.
Coins – wewnętrzna waluta na Platformie, którą można opłacić Zamówienie.
Credits – wewnętrzna waluta na Platformie, którą można zdobyć, kupując Produkty za pośrednictwem Platformy.
Członek – Użytkownik Platformy niebędący Dostawcą, który został zatwierdzony poprzez Usługodawcę ze względu na dokonanie za pośrednictwem Platformy pierwszej pomyślnej transakcji.
Dostawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą zajmujący się sprzedażą Produktów, posiadający Konto Dostawcy na Platformie.
Klient – oznacza Użytkownika lub Członka będącego Konsumentem, który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub ma miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub przedsiębiorstwo, którego miejscem prowadzenia działalności jest państwo członkowskie Unii Europejskiej, i zawiera w Unii Europejskiej umowęsprzedaży Produktów z Dostawcą lub zamierza to zrobić wyłącznie do osobistego użytku końcowego.
Konsument – oznacza każdą osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach jej działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej.
Konto Dostawcy – spersonalizowany panel administracyjny Dostawcy dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się na stronie internetowej info@treshermanoschicken.com po podaniu ustalonego przez Usługodawcę loginu oraz hasła, za pomocą którego Dostawca może zarządzać sprzedażą oferowanych Produktów za pośrednictwem Platformy.
Konto Członka – spersonalizowany panel administracyjny Członka dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się w Aplikacji po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Członek może korzystać z Aplikacji, w tym w szczególności składać Zamówienia.

Oferta – asortyment Produktów oferowanych przez poszczególnych Dostawców, które mogą być zamówione przez Klienta za pośrednictwem Platformy.
Platforma – oznacza strony internetowe, aplikacje, narzędzia i inne urządzenia działające w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem [www.treshermanoschicken.com] lub w Aplikacji, prowadzone przez Usługodawcę, poprzez które Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników i Dostawców.

Produkty – towary wyszczególnione w Ofercie Dostawcy.
Programy Lojalnościowe – programy opisane w punkcie 8 niniejszego Regulaminu. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Platformy, w tym z Aplikacji, w szczególności zasady składania Zamówień, zawierania za pośrednictwem Platformy Umów, zasady wykonywania Umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Specjalne Produkty – Produkty oznaczone jako „specjalne”, których zakup możliwy jest jedynie poprzez zapłatę za pomocą Credits.
Umowa – stosunek prawny zawarty pomiędzy Klientem a Dostawcą na podstawie złożonego Zamówienia, dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.
Usługi – usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy na rzecz Użytkowników, w tym w szczególności: prezentacja Oferty, zawieranie Umów, umożliwienie dodawania opinii na temat Produktów oraz poszczególnych Dostawców oraz ich wyświetlania, a także usługi na rzecz Dostawców umożliwiające oferowanie do sprzedaży Produktów w zamian za prowizję.
Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Platformy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności będąca Klientem lub Dostawcą.
Zamówienie – czynności podejmowane przez Klienta za pośrednictwem Platformy zmierzające do zakupu Produktów wybranych przez niego z Oferty, których zakończenie jest równoważne ze złożeniem oświadczenia woli przez Klienta o zakupie tych Produktów, co skutkuje zawarciem Umowy pomiędzy Dostawcą a Klientem.

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Usługodawcę. Usługodawca informuje, że korzystanie z Platformy jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, które odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych w ramach Platformy, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowe wykonanie Umowy.

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów, a wchodzące w zakres Regulaminu mają, w stosunku do Klientów, charakter bezpłatny.

 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Dostawców, a wchodzące w zakres Regulaminu mają, w stosunku do Dostawców charakter odpłaty. Usługodawca pobiera prowizję od ceny Produktów oferowanych do sprzedaży przez Dostawcę.

 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Zasady świadczenia Usług

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków Regulaminu. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika nie jest ograniczone w czasie.

 2. Platforma jest prowadzona w języku angielskim.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz

  Użytkowników na skutek działania siły wyższej.

 4. Korzystanie przez Dostawców z Usług jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci

  Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę

  internetowąz

 5. Korzystanie przez Użytkowników niebędących Dostawcami z Usług świadczonych przez

  Usługodawcę jest możliwe poprzez Aplikację na urządzeniach przenośnych takich jak:

  smartfon, tablet, palmtop, dostępną na urządzenia oparte na systemie Android oraz iOS.

 6. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkowników

  treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:

  1. 6.1.  danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia

   bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy;

  2. 6.2.  informacji naruszających jakiekolwiek dobra Usługodawcy lub osób trzecich;

  3. 6.3.  innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy

   prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do

   rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.

 7. Korzystając z Platformy, Użytkownicy mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia

  społecznego.

 8. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkowników Usług w sposób sprzeczny z

  powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Usługodawcę na jakąkolwiek szkodę majątkową.

 9. Zabronione jest pobieranie przez Użytkowników zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

 10. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną właściwą dla praw własności intelektualnej.

 11. Użytkownik ma prawo do korzystania z wiadomości i materiałów dostępnych na Platformie jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Poprzez korzystanie z materiałów udostępnionych w Platformie Użytkownicy nie nabywają jakichkolwiek praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do materiałów lub innych praw z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej.

3. Konto Użytkownika

 1. 2.1.  Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się w Aplikacji – utworzenia Konta Członka wyłącznie na zaproszenie Członka. Członek może wysłać zaproszenie – dostęp do Aplikacji do dowolnego Użytkownika, za pośrednictwem sms, email, poprzez aplikację Facebook lub Messenger.

 2. 2.2.  Zaproszony Użytkownik po kliknięciu w link wysłany w zaproszeniu powinien uzupełnić swoje dane, tj. Swój nick, numer telefonu, kod polecający oraz hasło w zakładanym w Aplikacji Koncie Członka. W momencie uzupełnienia danych Użytkownik staje się kandydatem na Członka. Uzyskanie statusu Członka następuje automatycznie poprzez udział Użytkownika w pierwszej pomyślnie zakończonej transakcji dokonanej za pośrednictwem Platformy.

 3. 2.3.  Po zalogowaniu do swojego Konta Członka, Członek może przeglądać listę dostępnych Produktów. Członek może zdefiniować swoją lokalizację tak by uzyskać informację o dostępnych w tej lokalizacji Produktach.

 4. 2.4.  Po zalogowaniu do swojego Konta Członka, Członek może przeglądać informacje o swoim Koncie zawierające dane osobowe oraz zmieniać je, a także informacje odnoszące się do Programów Lojalnościowych, w których uczestniczy Członek oraz informacje dotyczące poziomu doświadczenia Członka.

 1. 2.5.  Usunięcie Konta danego Członka następuje na skutek wniosku złożonego przez niego za pomocą poczty elektronicznej na adres [info@treshermanoschicken.com] .

 2. 2.6.  Usługodawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta Członka, w sytuacji rażącego naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen i komentarzy, dostarczania treści o charakterze bezprawnym czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego – jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Usługodawcę w tym zakresie terminu, nie krótszego niż [2] dni.

4. Konto Dostawcy

 1. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się na Platformie – utworzenia Konta Dostawcy na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: [treshermanoschicken.com] swojego imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu poczty elektronicznej. Do aktywacji Konta Dostawcy niezbędne jest akceptacja rejestracji Dostawcy przez Usługodawcę poprzez nadanie loginu oraz hasła oraz podpisanie umowy pomiędzy Usługodawcą a Dostawcą.

 2. Poprzez panel Dostawcy dostępny po zalogowaniu do Konta Dostawcy na stronie [www.supplier.foodcorp.pl] Dostawca może przeglądać, dodawać, edytować i usuwać Produkty dostępne dla Klientów w Aplikacji. Przed dodaniem Produktów, Dostawca musi określić szczegóły Produktu, dodając opis, zdjęcia oraz dostępną ilość. Podczas dodawania Produktu Platforma oblicza kwotę prowizji należną Usługodawcy potrącaną od ostatecznej ceny Produktu.

 3. Poprzez panel Dostawcy, Dostawca ma możliwość wyświetlenia wszystkich aktywnych Zamówień a także wyświetlania szczegółowych informacji o Zamówieniu i profilu Klienta powiązanego z Zamówieniem. Dostawca ma możliwość zaktualizowania statusu zamówienia po zrealizowaniu Zamówienia.

 4. Dostawca może w każdej chwili pobrać spersonalizowany raport sprzedaży Produktów.

 5. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta Dostawcy, w sytuacji rażącego naruszania przez Dostawcę postanowień Regulaminu, w tym w szczególności: sprzedaży Produktów zakazanych w danej lokalizacji, dostarczania treści o charakterze bezprawnym czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego – jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo

  wyznaczonego przez Usługodawcę w tym zakresie terminu, nie krótszego niż [2]dni.

5. Oferta

5.1. Usługodawca publikuje Oferty Dostawców na Platformie.

5.2. Wszystkie Oferty Dostawców prezentowane przez Usługodawcę mogą ulec zmianie i/lub są to zaproszenia do złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

6. Zamówienie

 1. 6.1.  W celu złożenia Zamówienia przez Aplikację Klient powinien:

  1. a)  skompletować Zamówienie, korzystając z koszyka (przez naciśnięcie na przycisk

   „Dodaj do koszyka”). Klient dodaje produkty z Oferty do koszyka, dokonując ich

   wyboru, zgodnie z opisem i ceną oraz wybiera ich ilość i lokalizację.

  2. b)  po przejściu do widoku „Twój Koszyk” i ustaleniu ilości Produktów, kliknąć

   przycisk „Przejdź do kasy”,

  3. c)  po przejściu do widoku „Dostawa” wpisać wymagane dane w określonych polach

   formularza Zamówienia; wybrać sposób dostawy, a następnie kliknąć przycisk

   „Przejdź do płatności”,

  4. d)  po przejściu do widoku „Podsumowanie i płatność” wybrać metodę płatności oraz

   w każdym przypadku zaznaczyć wymagane check-box’y oraz nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę” lub inny przycisk zawierający jednoznaczne sformułowanie równoważne słowom: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym oznacza to złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 2. 6.2.  Po złożeniu Zamówienia Klient opłaca je w sposób wybrany przez siebie przy składaniu Zamówienia. Dokonanie płatności jest potwierdzane poprzez wyświetlenie Klientowi stosownej informacji w Aplikacji.

 3. 6.3.  Dostawca niezwłocznie po złożeniu przez Klienta Zamówienia, wysyła – na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie Zamówienia i zawarcie Umowy.

 4. 6.4.  Z chwilą otrzymania przez Klienta wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a Dostawcą. Klient otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia wraz z numerem Zamówienia („Numer Zamówienia”) na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.

 5. 6.5.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 6. 6.6.  Umowa może być prawidłowo wykonana pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia (tj. nazwy firmy; imienia i nazwiska odbiorcy Zamówienia; adresu dostawy; numeru telefonu odbiorcy Zamówienia) oraz opłacenia Zamówienia. Klient jest zobowiązany do

natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości podanych przez siebie danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane Dostawcy.

 1. 6.7.  Dostawca przystępuje do faktycznej realizacji Umowy po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie na koncie bankowym Dostawcy. Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji

  Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

 2. 6.8.  Dostawca jest uprawniony do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Usługodawcę Zamówienia już opłaconego, Dostawca przeleje zwrotnie wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa,

  Usługodawca powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.

7. Płatności

 1. 7.1.  Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności za Produkty z Oferty Dostawców:

  1. a)  za pośrednictwem systemu PayPal.
   Wówczas Klient zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Produkty przed realizacją Zamówienia (tzw. przedpłata). W takim przypadku Klient powinien wpłacić na rachunek bankowy Dostawcy zgodną z Zamówieniem całą kwotę ceny Produktów oraz kosztów dostawy w okresie do 14 dni od otrzymania od Dostawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia – w przeciwnym razie Dostawca jest uprawniony do uznania, że Klient anulował swoje Zamówienie.

  2. b)  przy użyciu karty kredytowej w systemie [visa, MasterCard, Apple Pay, Google wallet].

   W celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej należy podać wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC.

  3. c)  przy użyciu Coins, o których mowa w punkcie 8.4 niniejszego Regulaminu, poprzez zapłatę ceny z wykorzystaniem odpowiedniej ilości Coins.

 2. 7.2.  Warunkiem realizacji Zamówienia jest zapłata przez Klienta całości kwoty należnej za Zamówienie. Dostawca przystępuje do faktycznej realizacji potwierdzonego Zamówienia w chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Dostawcy. W przypadku braku wpłaty w całości, Dostawca jest uprawniony do anulowania Zamówienia, a Umowę uważa się za niezawartą.

 3. 7.3.  Zwrot płatności winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji wyłącznie części tego Zamówienia przez Klienta. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.

 4. 7.4.  Zwrot płatności jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Dostawcę informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy.

8. Programy Lojalnościowe

 1. 8.1.  Członkowie mogą przystępować do następujących Programów Lojalnościowych:

  1. a)  Poziomy Doświadczenia

  2. b)  Firma i Drużyna,

  3. c)  Coins i Credits

  4. d)  Tokeny Avatara

  5. e)  Osiągnięcia

  6. f)  Zadania.

 2. 8.2.  Poziomy Doświadczenia

  W ramach Programu Lojalnościowego Członek w zamian za korzystanie z Platformy uzyskuje punkty doświadczenia przekładające się na kolejne poziomy doświadczenia Członka. Poziom doświadczenia Członka jest atrybutem tego Członka przypisanym do jego Konta Członka. Poziomy doświadczenia Członka mogą być osiągane poprzez zakup Produktów za pośrednictwem Platformy, zapraszanie nowych Użytkowników do korzystania z Platformy lub poprzez wykonywanie zadań w Platformie. Aby osiągnąć dany poziom doświadczenia Członka należy zdobyć określoną liczbę punktów doświadczenia. Na każdym z poziomów doświadczenia Członka, Członek otrzymuje benefity do wykorzystania na Platformie.

 3. 8.3.  Firma i Drużyna

  1. Każdy Członek może w swoim Koncie Członka utworzyć swoją Firmę. Po utworzeniu Firmy Członek może zapraszać do Aplikacji innych Użytkowników, zostając liderem tej Firmy. Firmę danego Członka stanowią wszyscy zaproszeni przez niego Członkowie a także Członkowie przez nich zaproszeni itd.

  2.Lider Firmy ma możliwość przeglądać całą swoją Firmę i jej działanie a także ma możliwość sprawdzania statusu wszystkich zaproszeń. Lider Firmy może wysyłać przypomnienia na temat oczekujących zaproszeń do wybranych Użytkowników.

      3.Wszyscy Członkowie zaproszeni przez danego Członka stanowią jedną Drużynę. Każdy Członek będący częścią Drużyny może poprzez swoje Konto Członka przeglądać swoją Drużynę i jej działanie.

 1. 8.4.  Coins and Credits

  1. 8.4.1.  Członek poprzez korzystanie z Aplikacji i zapraszanie do Aplikacji znajomych Użytkowników zbiera Coins lub Credits.

  2. 8.4.2.  Członek w każdym czasie poprzez swoje Konto Członka może sprawdzić ilość posiadanych przez niego Coins i Credits.

  3. 8.4.3.  Coins można zdobywać tylko za pośrednictwem innych Członków. Członkowie mogą zapraszać Użytkowników do korzystania z Aplikacji. Każdy zakup dokonany przez Użytkownika zaproszonego przez danego Członka generuje określoną liczbę Coins dla zapraszającego Członka.

  4. 8.4.4.  Credits naliczane są po zakupie danego Produktu – odpowiednia ilość Credits, zostaje przyznane na Konto Członka dokonującego zakupów. Zbierane Credits mogą być wykorzystane przez Członka do wymiany na Specjalne Produkty za pośrednictwem Platformy.

 2. 8.5.  Tokeny Avatara

  Tokeny Avatara to szczególne przedmioty, które można zdobyć w Aplikacji. Żetony mogą zostać zamienione na poszczególne akcesoria używane przez Członka do modyfikacji Avatara. Żetony pozwalają na otrzymanie dopłat podczas obliczania Coins, Credis oraz poziomu doświadczenia Członka.

 3. 8.6.  Osiągnięcia

  Osiągnięcia to określone w Aplikacji przez Usługodawcę czynności, które Członek może wykonać, aby uzyskać specjalne korzyści. Osiągnięcia nie są ograniczone w czasie. Każdy Członek ma opcję przeglądania poprzez swoje Konto Członka listy dostępnych Osiągnięć.

 4. 8.7.  Zadania

  Zadania to określone w Aplikacji przez Usługodawcę czynności, które Członek może wykonać, aby uzyskać specjalne korzyści. Zadania są ograniczone czasowo i dostępne tylko przez kilka dni. Każdy Członek ma możliwość zobaczyć za pośrednictwem swojego Konta Członka aktualnie dostępne Zadania.

9. Oceny Produktów

 1. 9.1.  Usługodawca umożliwia Klientom dokonywanie ocen wykonania Umów w szczególności poprzez możliwość wystawiania opinii o Produkcie. W przypadku odstąpienia od Umowy, wystawione przez Klientów oceny nie będą publikowane.

 2. 9.2.  Klient, pozostawiając komentarz oceniający w Platformie, udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze swojego utworu w zakresie jego utrwalania i zwielokrotniania oraz publicznego udostepnienia utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

10. Procedura rozpatrywania reklamacji.

 1. 10.1.  Na Dostawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

 2. 10.2.  Dostawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Produktów.

 3. 10.3.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie

  ujawniający jego wolę.

 4. 10.4.  Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Dostawca:

  1. a)  rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, formę rekompensaty, Numer Zamówienia, informacje, jaki konkretnie Produkt jest reklamowany i z jakiego powodu,

  2. b)  informuje Klienta o możliwości skorzystania z przykładowej procedury reklamacyjnej opisanej w Aplikacji regulamin

 5. 10.5.  Z powyższych zaleceń Dostawcy lub z opisanej w Aplikacji procedury zgłoszenia reklamacji Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 6. 10.6.  Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę można składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [info@treshermanoschicken.com]

 7. 10.7.  Usługodawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej, udzielając odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 8. 10.8.  W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Użytkownika wskazanymi w tej reklamacji.

11. Prawo odstąpienia od Umowy

11.1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od Umowy – zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy ponoszonych przez Konsumenta.

12. Dane osobowe

12.1. Usługodawca przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Użytkowników. Dostawcy przetwarzają oraz przechowują dane osobowe Klientów. Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące możliwości ich poprawiania/zmiany/ usunięcia uregulowane zostały szczegółowo w Polityce Prywatności.

13. Prawo właściwe

 1. 13.1.  Do wykonywania Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. 13.2.  Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikami odnoszące się do realizacji Usług przez Usługodawcę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

 3. 13.3.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

14. Postanowienia końcowe

 1. 14.1.  Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem: [www.treshermanoschickenapp.com]

  oraz w Aplikacji w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za

  pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.

 2. 14.2.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

  przyczyn obejmujących:

14.2.1. zmiany w prawie;
14.2.2. przyczyny organizacyjne, w szczególności:

 1. a)  zmiany z zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności w postaci zmian jej profilu, wprowadzania nowych usług lub udogodnień,

 2. b)  zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Usługodawcy,

 3. c)  zmiany w zakresie sposobów płatności,

 4. d)  inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Platformy.

 1. 14.3.  Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez

  umieszczenie na Platformie informacji o zmianie Regulaminu.

 2. 14.4.  Użytkownik, który posiada Konto, zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez

  przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.

 3. 14.5.  Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie

  Regulaminu we właściwy sposób.

 4. 14.6.  W razie zmiany Regulaminu wszystkie Umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej

  zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu

  zawarcia Umowy.

 5. 14.7.  Regulamin Platformy obowiązuje od dnia [01-01-2022]

Jeśli aż dotąd się doczągałeś(łaś) to możesz się skontaktować bezpośrednio z twórcą apki i porozmawiać ze mną o czym chcesz :)

telefon

+1 424 330 5339                    albo zostaw swój komentarz i dane i odpowiem

Thanks for submitting!

bottom of page